Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

Posh Nails

1st Small Picture size 100x80 5370 Friendship Rd
Buford Ga, 30518

Xin Liên lạc : Anh Richard : 678-617-1751
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần thợ nữ có kinh nghiệm biết làm bột Pink & White.
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng tiếp hậu.
- Xin liên lạc anh Richard số 678-617-1751.

Bản Đồ :


View Larger Map