Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Giải Trí - Nghe Tin Tức

 Đài Tiếng Nói Việt Nam Phát Thanh Tại Hoa Kỳ (VOA) (BBT) - Giải Trí -  đăng ngày 2007/11/14
 Đây là tiếng nói VN phát thanh từ Hoa Thịnh Đốn.

 Đài Tiếng Nói Việt Nam Phát Thanh Tại Anh Quốc (BBC) (BBT) - Giải Trí -  đăng ngày 2007/11/14
 Đây là đài tiếng nói VN phát thanh từ Anh Quốc.Visitor : 96924