Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ - Texas

US Nails and Tan - Texas - Palestine
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 20/01/2009
- Cần thợ nails biết làm 2 màu, Pink & White và tay chân nước.
- Bao lương, chổ ở, nghỉ chúa nhật. Chổ làm vui vẻ không khí gia đình và có internet. ...

Nailspa - Texas - Brazos
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 17/09/2008
...Visitor : 96924